Αίτηση Υπαγωγής στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του ΠΣΦ

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία *:
Διακριτικός Τίτλος:
Διεύθυνση *:
Τηλέφωνο *:
E-mail *:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας *:
Ιστοσελίδα:
Υποκαταστήματα:
ΑΦΜ *:
Αντικείμενο Δραστηριότητας *:
Προσφερόμενη Έκπτωση *:
Άλλες Προσφορές:

Άλλες Παρατηρήσεις:

Κωδικός ασφαλείας:
  Δηλώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλω είναι αληθή και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής*** στο εκπτωτικό πρόγραμμα που έχει θέσει ο ΠΣΦ, του ςοποίας ανάγνωσακαι κατανόησα πλήρως

Όρoι συμμετοχής

*** Με την παρούσα αιτούμαι την υπαγωγή της επιχείρησής μου στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Δεσμεύομαι να παρέχω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου σε προνομιακές τιμές, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται, στα μέλη του ΠΣΦ

Προς τούτο πρέπει κατά την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας να επιδεικνύεται Ταυτότητα Μέλους του ΠΣΦ σε ισχύ. Αναγνωρίζω ότι η αποδοχή ή μη της παρούσας αίτησης υπόκειται στην κυριαρχική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΦ, ο οποίος μπορεί να διακόπτει οποτεδήποτε αναιτιολογήτως και αζημίως, τη συνεργασία.

Μετά την αποδοχή της αίτησής μου επιθυμώ την προβολή της επιχείρησής μου και την αναγραφή της προσφοράς μου (εν περιλήψει) στην ιστοσελίδα του ΠΣΦ www.psf.ogr.gr , προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών μου. Η αποδοχή της αίτησής μου δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας εκ μέρους της επιχείρησής μου οφείλω να ειδοποιήσω τον ΠΣΦ εγγράφως επί αποδείξει, προ 30 ημερών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο ΠΣΦ είναι δυνατό να επεξεργαστεί και προσωπικά σας δεδομένα που θα εισάγετε / συμπληρώστε στα ανωτέρω πεδία της παρούσας Αίτησης. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον για την εξέταση της υποβαλλόμενης αίτησης και, σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΦ, όσα δεδομένα είναι απαραίτητα από τη φύση της επιχείρησής σας (ατομική, προσωπική εταιρία, μονοπρόσωπη ΕΠΕ κλπ) θα συμπεριληφθούν, στον κατάλογο των επιχειρήσεων - επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του ΠΣΦ.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον ΠΣΦ και στην επιχείρησή σας και, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, η εκτέλεση αυτής (άρ. 6 §1(β) ΓΚΠΔ).

Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα προβάλλονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου και δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ως χρόνος τήρησης αυτών ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών Λ. Αλεξάνδρας 34, Αθηνα
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΠΣΦ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@pasf.org.gr

Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@psf.org.gr
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίαςαρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.