Επικοινωνία

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Λ. Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος , 11473 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210-8213905 / 210-8213334
Fax: 210-8213760
e-mail: κεντρικής γραμματείας ΠΣΦ
e-mail (για θέματα ΕΟΠΥΥ) :
για θέματα στοιχείων μητρώου μελών (Διόρθωση στοιχείων, δηλώσεις, βεβαιώσεις, επισυναπτόμενα αρχεία κ.λ.π.). Επικοινωνήστε με το Π.Τ. που ανήκετε :
Επικοινωνία με περιφερειακά τμήματα ΠΣΦ
e-mail (για θέματα άσκησης δικαιωμάτων "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
ΥΠΔ κ. Μπρης Δημήτριος :
 

Φόρμα επικοινωνίας

* Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Μήνυμα:
Κωδικός ασφαλείας:
  • Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου να χρησιμοποιηθούν τα "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" που υποβάλλω, μόνο για λόγους επικοινωνίας είτε για τους σκοπούς που αναφέρω στα σχόλια
  • Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, έχουν σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση πιθανού προβλήματος ή απορίας ή περεταίρω ενημέρωσης σχετικά με θέματα του Συλλόγου. Τα ως άνω δεδομένα, δεν δημοσιεύονται και ούτε παραχωρούνται σε τρίτους, πρόσβαση δε σε αυτά, έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα του ΠΣΦ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της επικοινωνίας.