Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους

Εγγραφή Μέλους στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34-ΑΘΗΝΑ-11473

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά για τους αποφοίτους ισότιμων σχολών του εξωτερικού

Εγγραφή: 30 ευρώ 

Συνδρομή έτους: 60 ευρώ

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στους λογαριασμούς των Περιφερειακών Τμημάτων.
Το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. αποφάσισε σε συνεδρίασή του, εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τη διευκόλυνση των μελών των Περιφερειακών Τμημάτων του εφαρμόζοντας οικονομική ρύθμιση για την εξόφληση των συνδρομών τους.

Η ρύθμιση είναι η εξής:

Κάθε μέλος θα πληρώνει την συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι τέλους Φεβρουαρίου και τη συνδρομή ενός παλιού έτους που οφείλει π.χ. συνδρομή 2013 και συνδρομή 2009. Σύνολο 60ευρώ Χ 2 = 120ευρώ Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε έτος μέχρι τη συνολική εξόφληση των συνδρομών.

Οι συνδρομές των ετών 2009, 2010 και 2011 θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας του Π.Σ.Φ. 118/480051-68 [IBAN: GR0301101180000011848005168] και οι συνδρομές των ετών 2012 και μετά θα πρέπει να κατατεθούν στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος που ανήκει το μέλος.

Επίσης, με απόφαση του Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία επικυρωμένη της κάρτας πολύτεκνου ή τριτέκνου και αντίστοιχα οι άνεργοι επικυρωμένη φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας, οι οποίες είναι εν ισχύ.

Παρακαλούμε τα μέλη του Π.Σ.Φ. για ενημέρωσή τους να απευθύνονται στις Δ.Ε. των Π.Τ. που ανήκουν.

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατόπιν της εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Απευθύνεστε στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των κατά τόπους Περιφερειών:

Δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο πτυχίου Σχολής Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ (για πτυχιούχους του Εξωτερικού, φωτοτυπία διπλώματος και επίσημο έγγραφο μετάφραση αυτού επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση του πτυχίου ως ισότιμου από τον ΔΟΑΤΑΠ).
  2. Βεβαίωση εγγραφής σε Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Φ.
  3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (εφ΄όσον ο/η ενδιαφερόμεν… δεν επιθυμεί την αυτόματη αναζήτηση αυτού από την Υπηρεσία μας και έχει δηλώσει «ΟΧΙ» στο ανάλογο τετράγωνο της αίτησης) .
  4. Παράβολο 8 ευρώ Δημοσίου Ταμείου.
  5. Έντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 ευρώ.
  6. Δύο φωτογραφίες
  7. Για αλλοδαπούς – ομογενείς άδεια παραμονής και εργασίας
  8. Για αλλοδαπούς επιπλέον πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.
  9. Αστυνομική ταυτότητα φωτοτυπία.